set centos timezone

set centos timezone

ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Istanbul /etc/localtime